Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 75 m. Chiều rộng bởi 1 4 chiều dài.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi

a, Tính diện tích thửa ruộng đó

b, vừa phải cứ 10 m 2 sân vườn đó fan ta chiếm được 5 ki - lô - gam khoai. Hỏi bên trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu yến khoai?


*

một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều dài 90m,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

A)tính diện tích thửa ruộng đó

B)biết rằng,trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 40kg thóc.Hỏi bên trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?


*

a, diện tích s thửa ruộng là(90 imesleft(90 imesdfrac23 ight)=5400left(m^2 ight))

b, Thu đc(5400:100 imes40=2160left(kg.thóc ight)=2,16left(tấn.thóc ight))


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 75 m. Chiều rộng bởi chiều dài.

a, Tính diện tích thửa ruộng đó.

b, mức độ vừa phải cứ 10 m2 vườn đó tín đồ ta chiếm được 5 ki - lô - gam khoai. Hỏi bên trên thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào yến khoai?


a, Ta tất cả sơ đồ

*

Tổng số phần đều nhau là

4 + 1= 5 phần

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

75 : 5 x 1 = 15 (m)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

75 - 15 = 60 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là

60 x 15 = 900 (m2)

b, Thửa ruộng kia thu hoạch được số kilogam khoai là: 5 x (900 : 10) = 450 (kg) = 45 yến

Đáp số: a, 900 (m2) b, 45 yến


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 240m, chiều rộng bằng bố phần tư chiều dài.a Tính diện tích thửa ruộng đób hiểu được trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được một trong những phần hai tạ thóc. Hỏi trên quần thể ruộng đó tín đồ ta thu được bao nhiêu tạ thóc

Giải :

Đổi : 50% tạ = 50kg

Chiều rộng lớn thửa ruộng sẽ là :

240 x 3/4 = 180 ( m )

a) diện tích thửa ruộng chính là :

240 x 180 = 43 200 ( m2)

b) Số thóc nhận được là :

43 200 : 100 x 50 = 21 600 ( kilogam ) = 216 tạ

Đáp số :..........

~ HT ~


một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửachu vi là 168 m . Chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng lớn .

a, Tính chiều nhiều năm ,chiều rộng hình chữ nhật đó

b,Tính diện tích của thửa đó


Chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng =>Chiều lâu năm =3/1 chiều rộng.

Xem thêm:

Ta bao gồm sơ đồ:

CD: 3 phần

CR:1 phần.

Tổng là 168m.

Tổng số phần bởi nhau:

3+1=4(phần)

Giá trị một trong những phần là:

168:4=42(m)

a.CD là: 42×3= 126(m)

CR là 42×1=42(m)

b. DT là: 126×42=5292(m2)

Đáp số: a.

b.


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m. Chiều rộng bởi

*
chiều dài.

a) Tính diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) trung bình cứ 100m2, người ta thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:


một thửa ruộng có chu vi là 648 m.Chiều rộngchiều lâu năm 72 m

a, tính diện tích thửa khu đất đó

b,một thửa khu đất hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi chu vi thửa đất trên.Tích diện tích hình vuông vắn đó


Nửa chu vi : 648 : 2 = 324(m)

Chiều rộng lớn : ( 324 - 72) : 2 = 126(m)

Chiều lâu năm : 324 - 126 = 198(m)

a) diện tích : 198 x 126 = 24 948(m2)

b) Một cạnh của thửa đất hình vuông vắn : 648 : 4 = 162(m)

Diện tích thửa khu đất : 162 x 162 = 26 244(m2)


Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài 150m. Chiều rộng lớn bằng(dfrac35)chiều dài.a) Tính diện tích thửaruộng hình chữ nhật đó.b) vừa phải cứ 100m2 , tín đồ tathu hoạch được 60kg thóc. Hỏi thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tạ thóc?


a) Chiều rộng thửa ruộng sẽ là :

150 : 5 x 3 = 90 (m)

diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật chính là :

150 x 90 = 13500 (m2)

b) Thửa ruộng kia thu hoạch được số kg thóc là :

13500 : 100 . 60 = 8100 ( kg)

Đổi 8100 kilogam = 81 tạ

Đáp số : a ) 13500 m2

b) 81 tạ


a) Chiều rộng thửa ruộng kia là: 150 x(dfrac23)= 100 (m)Diện tích thửa ruộng là: 150 x 100 = 15 000 (m2)b) Thửa ruộng kia thu hoạch được số tạ thóc là: 15 000 : 100 x 60 = 9000 (kg)Đổi 9000 kg = 90 tạĐ/S: 90 tạ.


một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi 360 m,chiều rộng bởi 2/7 chiều lâu năm ?

a)tính diện tích thửa ruộng đó theo đơn vị chức năng đó là hà ?

b)biết mức độ vừa phải cứ 100 m2 của thửa ruộng thu được 75 kilogam thóc . Hỏi trên cả thửa ruộng thu được từng nào tấn thóc ?


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 150 m. Chiều rộng bằng2/3 chiều dài

Tính diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó

Trung bình cứ 100 m vuông người ta thu hoạch được60 kilogam thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được từng nào tạ thóc ?