Các cấu trúc viết lại câu khó trong tiếng anh

Cùng một ý nghĩa nhưng 1 câu có nhiều cách viết khác biệt trong giờ Anh. Đây cũng chính là dạng bài tập hay gặp, đặc biệt đối với các đề thi môn giờ Anh trong trường cấp 2, cung cấp 3, đại học. Thuộc amirkhanvszabjudah.com tìm hiểu về các cấu tạo viết lại câu cải thiện trong tiếng đứa bạn nhé!


1. Các cấu tạo viết lại câu thường gặp trong tiếng Anh

1.

Bạn đang xem: Các cấu trúc viết lại câu khó trong tiếng anh

to prefer doing sth lớn doing sth = would rather bởi sth than vày sth ‘= S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sthNghĩa: thích làm gì hơn làm gì

2. To lớn look at (v)= to have a look at (n): nhìn vào

3. to think about = to lớn give thought to lớn : suy nghĩ về

4. It’s one’s duty to vì sth = S + be + supposed to vị sth: có nhiệm vụ làm gì

5. To be determined to lớn = khổng lồ have a determination to: dự định

6. Lớn know (about) = to lớn have knowledge of: biết

7. Khổng lồ be not worth doing sth = there is no point in doing sthNghĩa: không đáng, vô ích làm cho gì

8. To tend khổng lồ = to have a tendency to : có khuynh hướng

9. To lớn intend lớn +inf = khổng lồ have intention of + V_ing: dự định


*

10. To lớn desire lớn = have a desire to: khao khát, ý muốn muốn

11. Lớn succeed in doing sth = manage to bởi vì sth: thao tác gì thành công

12. Khổng lồ wish = to lớn have a wish / lớn express a wish: ao ước


*
Viết lại câu gồm because

13. Khổng lồ visit Sb = to lớn pay a visit khổng lồ Sb / khổng lồ pay Sb a visit: thăm viếng

14. Lớn discuss Sth = to have a discussion about: thảo luận

15. Can = tobe able khổng lồ = khổng lồ be possible: có thể có tác dụng gì

16. Lớn decide to = to lớn make a decision to: quyết định

17. Lớn talk khổng lồ = lớn have a talk with: nói chuyện

18. Understand = lớn be aware of: hiểu, thừa nhận thức

19. Khổng lồ explain Sth = to lớn give an explanation for: giải thích

20. To hotline Sb = khổng lồ give Sb a call: gọi điện cho…

21. Lớn be interested in = khổng lồ have interest in: thích

22. Because + clause = because of + N: bởi vì

23. Khổng lồ drink = lớn have a drink: uống

24. It seems that = it appears that = it is likely that = it look as if/ as thoughNghĩa: nhường như, dường như như

25. Lớn photograph = khổng lồ have a photograph of : chụp hình

26. Lớn cry = lớn give a cry : khóc kêu

27. Khổng lồ laugh at = to lớn give a laugh at: cười nhạo

28. Like = to lớn be interested in = enjoy = keen on = fond of sth: yêu thích loại gì

29. Khổng lồ welcome Sb = to give Sb a welcome: chào đón

30. To lớn kiss Sb = lớn give Sb a kiss: hôn

31. S + often + V = S + be used to +Ving /N = S + be accustomed to lớn + Ving: thường/quen với có tác dụng gì

32. Khổng lồ ring Sb = to give Sb a ring: gọi điện

33. Lớn warn = to lớn give warning: báo động, cảnh báo

34. Although + clause = despite + N = in spite of + N: mặc dù, bất chấp

35. To try lớn (+inf) = khổng lồ make an effort to/ khổng lồ make an attempt to: cụ gắng

36. Khổng lồ meet Sb = to lớn have a meeting with Sb: gặp ai

2. Các cấu tạo viết lại câu nâng cấp trong tiếng Anh

It takes sb khoảng thời hạn to bởi vì sth = sb spend khoảng thời gian doing sth

VD: It took her 3 hours to lớn get lớn the city centre.

= She spent 3 hours getting to lớn the đô thị centre.

2. Understand = tobe aware of

VD: vì chưng you understand the grammar structure?

= Are you aware of the grammar structure?

3. Lượt thích = tobe interested in = enjoy = keen on

VD: She likes politics

= She is interested in politics

4. Because + clause = because of + N

VD: He can’t move because his leg was broken

= He can’t move because of his broken leg

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

VD: Although she is old, she can compute very fast

= Despite/ In spite of her old age, she can compute very fast

6. Succeed in doing sth = manage to do sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel

= We managed lớn dig the Panama cannel

7. Cấu trúc: …..too + adj (for sb) to vày sth: quá để làm gì

8. Cấu trúc: prefer sb to vì sth = would rather sb Vpast sth: thích, ao ước ai làm cho gì

VD: I’prefer you (not) lớn smoke here

= I’d rather you (not) smoked here

9. Prefer doing sth lớn doing sth: thích làm cái gi hơn làm cho gì

= Would rather vị sth than vị sth

VD: She prefers staying at home to going out

= She’d rather stay at home than go out

10. Can = tobe able to lớn = tobe possible

11. Harly + had +S + Vpp when S + Vpast = No sooner + had +S + Vpp than S + Vpast: tức thì sau khi… thì…

VD: As soon as I left the house, he appeared

= Harly had I left the house when he appeared

= No sooner had I left the house than he appeared

12. Not………..any more = No longer + dạng đảo ngữ S no more V: không còn nữa

VD: I don’t live in the courtryside anymore

= No longer vì chưng I live in the coutryside

= I no more live in the coutryside

13. At no time + dạng hòn đảo ngữ: không lúc nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me

= At no time vày I think she loves me

14. Tobe not worth = there is no point in doing sth: không đáng làm gì

15. Tobe not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì

VD: It’s not worth making him get up early

= There is no point in making him getting early

16. It seems that : ngoài ra rằng= it appears that = it is likely that = it look as if/ as though

VD: It seems that he will come late

= It appears that/ it is likely he will come late

= He is likely to lớn come late.

= It look as if he will come late

17. Although + clause = Despite + Nound/ gerund

18. S + V + N = S + be + adj


*
Cách viết lại câu trong giờ Anh

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used khổng lồ +Ving/ N

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used khổng lồ crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used lớn + Ving/ N

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the kết thúc of the movie.

= I was not used khổng lồ seeing so many people crying at the end of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối mong khẩn)

24. S + like sth/ doing sth better than sth/ doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth to lớn sth/ doing sth…

VD: I prefer going shoping khổng lồ playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + khổng lồ + V

27. It’s one’s duty to vì sth = S + be + supposed to vị sth

28. S + be + PII + lớn + V = S + be + supposed to vị sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + vày sth

31. S + like sth = S + be + fond of + sth

VD: I like do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + vì chưng sth = S + allow + S. O + to do Sth

VD: My monster let him be on leave for wedding.

= My trùm cuối allow him to be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would to + vày sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would lớn + vị sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + to lớn + infinitive

VD: She studies hard because she wants to pass the final examination.

= She studies hard to lớn pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + lớn + infinitive

37. Khổng lồ infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + lớn + V

38. S + V + & + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast & correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if biểu thị điều trái ngược thực tế.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

Xem thêm:

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

50. S + V + if + S + V (phủ định) = S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: ý kiến của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you do sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + to vị sth = S + have + sb + bởi vì sth

VD: She gets him to spend more time with her.

= She have him spend more time with her.

57. S + aks + sb + to vì chưng sth = S + have + sb + vị sth

VD: Police asked him khổng lồ identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to bởi sth= S + have + sb + vì chưng sth

VD: The teacher request students to lớn learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

59. S + want + sb + to bởi vì sth = S + have + sb + vày sth

VD: I want her lớn lend me

= I have her lend me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary khổng lồ get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + remember + to vì chưng Sth = S + don’t forget + to vì chưng Sth

VD: I remember to lớn have a Maths kiểm tra tomorrow = I don’t forget khổng lồ have a Maths thử nghiệm tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is khổng lồ wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời hạn + to lớn + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year lớn learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. O) + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter khổng lồ drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + khổng lồ + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to lớn + V

72. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + lớn + V

73. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

75. Khổng lồ look at (v)= khổng lồ have a look at (n): nhìn vào

76. Khổng lồ think about = to lớn give thought to: nghĩ về

77.to be determined khổng lồ = to lớn have a determination to: dự định

78. Lớn know (about) = khổng lồ have knowledge of: biết

79. Lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích có tác dụng gì