Bài tập thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn

Quá khứ đối chọi và vượt khứ tiếp nối là 2 thì hơi thường chạm mặt trong các bài tập trắc nghiệm tiếng Anh. Bài học bây giờ chúng ta thuộc thử sức xem mình cố gắng được tới đâu về 2 thì này thông qua bài tập thì thừa khứ 1-1 và bài xích tập thì quá khứ tiếp tục nhé!

Đầu tiên, trước lúc bắt tay vào làm bài tập thì quá khứ 1-1 và bài bác tập thì quá khứ tiếp diễn, bạn cũng có thể phân biệt 2 thì quá khứ solo và quá khứ tiếp diễn này thông qua bảng đối chiếu dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn

→ Xem đoạn phim kiến thức trước lúc bắt tay vào làm bài tập thì quá khứ đối chọi nhé!


→ Xem video kiến thức trước lúc bắt tay vào làm bài bác tập thì thừa khứ tiếp nối nhé!

Quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Diễn tả chuỗi hành động xảy ra theo lần lượt trong thừa khứDiễn tả nhiều hành vi xảy ra đồng thời trong quá khứ
Dấu hiệu thời gian: Yesterday, last month, … ago, when, then…All day, the whole day while, while, when, at that time, at + giờ quá khứ.

Và hiện thời hãy thuộc amirkhanvszabjudah.com thực hành những bài tập thì quá khứ 1-1 và thừa khứ tiếp diễn nhé!

Bài tập 1: chọn đúng thì của các câu sau (quá khứ đối kháng và thừa khứ tiếp diễn):

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking khổng lồ each other, he read/ was reading his book.

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the party last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. Yesterday.

Bài tập 2: Sửa lỗi sai trong các câu sau (quá khứ đối kháng và thừa khứ tiếp diễn):

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she bởi while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

Xem thêm:

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I go khổng lồ the beach on the bus.

9. While I am listening khổng lồ music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Bài tập 3: dứt các câu sau áp dụng thì vượt khứ đơn và vượt khứ tiếp diễn:

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. You/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: chia đúng những động trường đoản cú sau ở thì thừa khứ đối chọi và thừa khứ tiếp diễn:

In my last holiday, I went khổng lồ Hawaii. When I (go) (1) …………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle & my father (drink) (3) …………. Some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea và his hair (be) (5) …………beautiful black. He was very tall and thin và his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………him for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the end of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon và I answered him.

*
Bài tập thì quá khứ đối kháng và quá khứ tiếp diễn

Đáp án phần bài bác tập thì vượt khứ đơn và thừa khứ tiếp diễn: 

Bài 1: 

1. Saw

2. Were you doing

3. Didn’t visit

4. Rained

5. Was reading

6. Ate

7. Were running

8. Did you find

9. Did she dance

10. Were watching

Bài 2: 

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early and had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend & I went lớn the beach on the bus.

9. While I was listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turned on the TV, but there was nothing interesting.

Bài 3: 

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4: 

In my last holiday, I went lớn Hawaii. When I went to the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle & my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea & his hair was beautiful black. He was very tall và thin và his face was brown. My heart was beating fast. I asked him for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the over of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon và I answered him.

Vậy là đã ngừng xong các bài tập thì quá khứ solo và quá khứ tiếp tục rồi, thực tế cũng không thực sự khó đúng không nào những bạn! bạn nào có sách của amirkhanvszabjudah.com hoặc khoá học tập amirkhanvszabjudah.com Online thì hoàn toàn có thể tiếp tục luyện tập thêm ở đoạn bài tập thì quá đối kháng và vượt khứ tiếp nối nhé! Chúc các bạn học tốt!